Algemene voorwaarden

Op deze pagina treft u enige algemene informatie aan alsmede de voorwaarden voor het sponsoren van een kind.

Leest u alle informatie goed door. Indien u naderhand nog vragen heeft, kunt u altijd onze website raadplegen of via info@happyandjoy.nl contact met ons opnemen. We zien uw aanmeldformulier graag ingevuld terug.

De volgende informatie is relevant:

1. Kinderen gaan in Uganda gemiddeld van hun 3e tot hun 7e jaar naar de kleuterschool, hetgeen neerkomt op ongeveer 3 jaar. Dit is echter niet altijd het geval; soms komen kinderen pas op latere leeftijd naar school, soms gaan ze al eerder naar de basisschool. Vooraf kan echter niet aangegeven worden hoe lang uw kind op Happy and Joy zal verblijven. In beginsel wordt u sponsor vanaf het moment dat er een sponsorkindje voor u is. Indien het sponsorkind van school gaat, krijgt u automatisch een nieuw sponsorkind toegewezen. Indien u na het vertrek van uw sponsorkind geen nieuw kind wilt sponsoren, dient u binnen twee weken na dagtekening van de brief ten aanzien van uw nieuwe sponsorkind de stichting hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen met retourzending van de informatie en foto van het nieuwe sponsorkind.

2. Het minimale bedrag om een sponsorkind te sponsoren is € 10,00 per maand. Voor dat bedrag worden tevens schriften en pennen aangeschaft en krijgt het sponsorkind iedere dag een voedzaam ontbijt. U kunt er voor kiezen om maandelijks € 10,00 over te maken of éénmaal per jaar € 120,00.

3. Een vrijblijvende optie is om voor uw kind een schooluniform (blauw en geel van kleur) en/of een sportoutfit aan te schaffen.
Elk kost € 5,00 per stuk. Als u van (één van) deze twee opties gebruik wilt maken, kunt u dat ook aangeven op het inschrijfformulier. Indien u een nieuw sponsorkind toegewezen krijgt (nadat uw eerdere sponsorkind van school is gegaan), zal aan u wederom deze mogelijkheid worden voorgelegd.

4. Zodra het inschrijfformulier door ons is ontvangen, bent u sponsor. Uw betalingsverplichting gaat echter pas in zodra er een kindje is gevonden. Uit ethische overwegingen is er voor gekozen om geen ‘catalogus’ aan te maken van beschikbare kinderen of eventuele voorkeuren mee te nemen bij de keuze.

5. Zodra er een kind gevonden is, wordt u hierover ingelicht door middel van de ‘Aanvangsbrief’. Bij deze brief treft u een foto aan van het kindje dat u gaat sponsoren alsmede enige informatie over het kind. Waar mogelijk zult u op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het kind, onder andere aan de hand van een overgangsrapport (eenmaal per jaar). In de ‘Aanvangsbrief’ wordt tevens aangegeven per wanneer uw betalingsverplichting aanvangt en hoe betaling dient te geschieden.

6. Uw adresgegevens zullen NIET aan het kind verstrekt worden. Al het contact zal plaatsvinden via de Stichting. Op de website kunt u ook geregeld informatie terugvinden over de school. Indien u post wilt versturen naar uw sponsorkind, dan kan dat naar het volgende adres: Happy and Joy Foundation, to **naam van uw kind**, P.O. Box 71687, Kampala , Uganda. Wij waarschuwen u ervoor dat er geen garantie is dat uw post aankomt en adviseren u om geen waardevolle spullen of geld te versturen.

7. De sponsoring kan op de volgende wijze worden opgezegd. Bij maandelijkse betaling, kan de sponsoring opgezegd worden per trimester, dat wil zeggen: per 1 januari, 1 mei of 1 september, mits voldaan wordt aan de hieronder vermelde voorwaarden. Bij jaarlijkse betaling kan de bijdrage gedurende het hele jaar opgezegd worden mits voldaan wordt aan de navolgende voorwaarden. Opzegvoorwaarden: de opzegging dient schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te worden en uiterlijk één maand voor aanvang van het nieuwe trimester of het nieuwe betalingsjaar. Door een opzegtermijn van één maand te hanteren, kan een andere sponsorouder gezocht worden.

8. Door het inschrijvingsformulier ondertekend aan de Stichting toe te zenden, ontstaat er een overeenkomst tussen de Stichting en de sponsor. Op grond van deze overeenkomst neemt de Stichting de verplichting op zich om aan de sponsor een sponsorkind toe te wijzen en de sponsor van informatie te voorzien en neemt de sponsor een betalingsverplichting op zich. Indien de Stichting onverhoopt incassokosten moet maken in verband met wanbetaling van de zijde van de sponsor zullen deze kosten alsmede de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag op de sponsor verhaald worden.

9. Indien een sponsorouder buiten Nederland, maar binnen Europa zijn/haar postadres heeft, zal bij aanvang van de sponsoring van een (nieuw) kind eenmalig € 5,00 in rekening worden gebracht in verband met de extra portokosten. Indien een sponsorouder buiten Europa zijn/haar postadres heeft, zal bij aanvang van de sponsoring van een (nieuw) kind eenmalig € 10,00 in rekening worden gebracht.

10. Voorkom misverstanden en laat het weten als u verhuist. Op de homepage treft u een button om uw nieuwe adres mee door te geven.

Laatst gewijzigd op 14 mei 2018